Ексклузивен Lenovo магазин

Общи условия за ползване

Настоящата страница е собственост на Lenovo Exclusive Store*. Компанията има правото да променя съдържанието му, начина на достъп до информацията в него и настоящите условия по всяко време и без предварително уведомление.

Достъпвайки този сайт и съдържащите се в него материали и информация, Вие приемате, че сте прочели, разбрали и сте се съгласили с условията за ползване на сайта.

1. Отговорност

Въпреки че всички дружества свързани с Lenovo Exclusive Store полагат максимални усилия да предоставят точна и актуална информация на своите Интернет страници, възможно е да има пропуски и неточности. Lenovo Exclusive Store не носи отговорност за каквито и да е директни, индиректни, инцидентни, последващи или други щети, възникнали поради или свързани с Вашия достъп или ползване на страницата ни.

Lenovo Exclusive Store не гарантира точността или пълнотата на съдържащата се на сайта информация за продуктите и заявява, че не понася пасивите от евентуални грешки или пропуски. Потребителите на сайта са отговорни за оценката на точността на информацията или друго съдържание, което е на разположение на Интернет страницата. Изображенията на продуктите са с информативен и насочващ характер! Възможно е доставените продукти да се различават от изображенията, поради промяна на параметрите или дизайна им.

Lenovo Exclusive Store не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до този сайт.

2. Гарантиране неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни

Lenovo Exclusive Store се ангажира в максимална степен да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени форми, електронна кореспонденция, форуми, блогове или чрез електронния магазин на компанията.

3. Свързани Интернет страници

Потребителите следва да имат предвид, че Lenovo Exclusive Store не е анализирала съдържанието на информацията, съдържаща се в хипер-връзките или в свързаните Интернет страници, и в този смисъл не поема отговорност за точността или пълнотата на тази информация. Lenovo Exclusive Store, нейното управително тяло, нейните служители и консултанти не понасят пасивите от евентуални неточности и непълноти в съдържанието на хипер-връзките или в свързаните Интернет страници.

Lenovo Exclusive Store си запазва правото да прекрати всяка връзка или свързана програма по всяко време.

4. Авторско право

Дизайнът, структурата и съдържанието на този уебсайт са предмет на авторско право, като изключителното право за използването им принадлежи на Lenovo Exclusive Store. Потребителите могат да отпечатват отделни страници и/или части, изображения (лога), графики и др. от уебсайта, при условие, че не премахват идентифициращите ги авторски знаци, търговски марки, запазени марки на продукти и услуги, и лога.

На потребителите се забранява да модифицират, копират, публикуват, продават или лицензират някаква част от или цялото съдържание на Интернет страницата и да го използват за каквато и да е публична или търговска цел, освен за тиражиране/популяризиране на информация за продуктите и услугите на Lenovo Exclusive Store.

5. Съдържание

В някои части на този уеб сайт и свързаните с него потребители могат да създават свое съдържание. Потребителите следва да не създават информация, която накърнява правата на другите, която е незаконна, заплашителна, оскърбителна, клеветническа, груба, неприлична, непочтителна или нередна.

Lenovo Exclusive Store си запазва правото да редактира или унищожава съдържание, което не спазва добрия тон и е в противоречие с което и да е от гореизложените правила.

6. Регистрация

Процедурата по регистрация на сайта е абсолютно доброволна и безплатна. За да се регистрирате, използвайте формата за регистрация към сайта. Регистрацията е завършена след като валидирате вашия електронен адрес за кореспонденция. Моля, следвайте указанията при регистрацията и в електронната поща, която ще ви изпратим.

7. Поръчки в Електронния магазин

Необходимо условие, за да се извърши поръчката, е да имате валиден email адрес. Отговорност на всеки потребител е да попълни вярно данните, съдържащи адреси за доставка и фактуриране и данни за контакт. Потвърждаването на поръчката на определена стока става чрез натискане на бутона “Потвърди поръчката”.

При направена от вас поръчка, ще получите потвърждение на поръчката на посочения от вас e-mail адрес.

Търговски консултант на Lenovo Exclusive Store при необходимост ще се свърже с Вас по телефон или електронна поща за уточняване на подробностите около доставката.

8. Плащане

Може да заплатите цената на поръчана от онлайн магазина стока като използвате по свой избор един от следните способи:
Плащане при доставка - ”Наложен платеж”.
Плащане по електронен път с банкова карта;
Банков превод;
Плащане чрез стоков кредит;
Плащане на място в офис или магазин на компанията.

Независимо от избрания способ, всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово цялата продажна цена на поръчана чрез онлайн магазина стока. В случай на плащане чрез “наложен платеж” при доставката купувачът получава от куриера фактура, в която е посочена поръчаната стока, дължимата за нея продажна цена, както и цената на доставка. Купувачът предава на куриера сума равна на общата сума (включваща цената на стоката и цената на доставка) посочена във фактурата, което се отбелязва в талона за приемо – предаване, (удостоверяващ предаването на стоката посочена във фактурата от куриера на купувача), който служи за разписка. С подписването талона за приемо – предаване купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на Lenovo Exclusive Store сумата представляваща продажната цена на доставената стока.

9. Договор

Договорът за продажба от разстояние между Lenovo Exclusive Store и ползвателя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на Lenovo Exclusive Store.

10. Доставка на поръчана стока. Срок на доставка

Доставката на поръчана чрез онлайн магазина стока в общия случай се извършва с куриер. Доставки се извършват само на географската територия на Република България, което изключва доставки в български задгранични дипломатически мисии, посолства, кораби и самолети под български флаг и др. които според нормите на международното право се считат за част от територията на Република България. При доставката получателят подписва протокол за приемо – предаване, който удостоверява точното изпълнение на поръчката.

Срокът за доставка на поръчани чрез онлайн магазина стоки е в рамките на 24 часа след потвърждаване на поръчката. Някои стоки може да се намират в складове на наши партньори. В тези случаи доставката може да отнеме до 72 часа. За стоките, които са маркирани като "Очаквани", срокът на доставка ще бъде предоставен допълнително на ползвателя, съобразно конкретната поръчка или запитване.

При невъзможност за връчване на пратката не по вина на Lenovo Exclusive Store и/или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява, като в този случай, като санкция за неизпълнението му от страна на купувача, Lenovo Exclusive Store задържа всички заплатени от купувача суми. Казаното в предходното изречение се отнася и за случаите, когато получател неоснователно откаже да приеме дадена пратка.

11. Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена. (Return Policy)

На основание чл. 55, ал.1 ЗЗП Купувач, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП, в четиринадесетдневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:
Потребителят предварително писмено да информира Lenovo Exclusive Store, на следния имейл адрес: sales@lenovoonline.bg, че на основание чл. 55, ал.1 ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи: а) банкова сметка, по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока б) При плащане с банкова карта, заплатената сума ще бъде възстановена единствено с кредитна операция по оригиналната карта, с която е платена поръчката.
Стоката да бъде върната в офис на Lenovo Exclusive Store лично от потребителя или от упълномощено от него с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа лице.
Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е отваряна и да не е нарушена целостта на поставените защитни стикери.
Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на Lenovo Exclusive Store, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя. В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 55, ал.1ЗЗ и при положение, че е изпълнил посочените по–горе условия, Lenovo Exclusive Store се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път (по посочената по реда даден по-горе банкова сметка) в срок от пет работни дни от връщането на стоката. Приложение N6 от ЗЗП към чл.47, ал.1, т.8 и чл.52, ал.2 и 4 - стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора): Изтегляне.

12. Условия за отказ на извършена поръчка и възстановяване на заплатената цена (Cancellation policy)

Всеки ползвател има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от направена поръчка в рамките на 2 часа след като поръчката е потвърдена от Lenovo Exclusive Store. За целта е необходимо писмено да информира Lenovo Exclusive Store на имейл адрес: sales@lenovoonline.bg или на телефон 0700 11444, като се идентифицира надележно и посочи номера на ордера, под който е заведена поръчката. В противен случай са валидни клаузите на т.10 и т.11.

13. Условия за възстановяване на заплатени суми (Refund policy)

При плащане с банкова карта или превод, заплатената сума ще бъде възстановена напълно единствено с кредитна операция по оригиналната карта или банкова сметка, с която е платена поръчката, в рамките на 5 работни дни от направеното плащане.

14. Условия на замяна на поръчана стока/услуга (Exchange policy)

При невъзможност за Lenovo Exclusive Store да предостави поръчана от ползвател стока или услуга, заплатената сума ще бъде възстановена напълно с кредитна операция по оригиналната карта или банкова сметка, с която е платена поръчката, в рамките на 5 работни дни от направеното плащане. Ако ползвателят желае да закупи друг продукт и/или услуга, то той следва да направи нова поръчка и ново плащане.


*Lenovo Exclusive Store извършва търговски операции в България от името и за сметка на Ай Би Ес България ЕООД